بررسی و معرفی  و انتخاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

بررسی و معرفی و انتخاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

مقدمه : در دنياي امروز با گسترش روز افزون دنياي ديجيتال با يد به دنبال پلي براي ايجاد ارتباط بين دنياي آنالوگ و ديجيتال باشيم . اين پل از طريق مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال ساخته مي شود . تكنيك هاي بسياري براي طراحي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال و جود دارند كه هر كدام از...