انتخاب صفحه

انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه رگرسیون (regression) در قلب آمار جای دارد. رگرسیون کمترین مربعات عادی (ordinary least square regression) (OLSR) میانگین متغیر پاسخ (response) را به عنوان تابعی از متغیرهای پیش­بینی­کننده (predictors)، برآورد می­کند. رگرسیون کمترین انحراف...