معرفی شبکه های AD HOC و روش های فشرده سازی و انتقال ویدیو در آنها

معرفی شبکه های AD HOC و روش های فشرده سازی و انتقال ویدیو در آنها

مقدمه با اختراع تلگراف بي سيم در سال 1986 و در پي آن ارسال اولين پيام تلگراف از يك سوي اقيانوس اطلس به سوي ديگر آن به مسافتي بيش از km4500 مخابرات بي سيم وارد عرصه جديدي گرديد كه نتيجه آن معرفي كاربردها و خدمات مختلف بي سيم به طور روزافزون بوده است كه از آن جمله مي...