انتخاب صفحه

Actuator های پیزوالکتریک

مقدمه: بیش از صد سال از کشف پدیده پیزوالکتریک توسط برادران Curie در سال 1880 می گذرد. امروزه صدها نوع از مواد فروالکتریک(Ferroelectric) در صنایع مختلف به عنوان مواد هوشمند استفاده میگردد. استفاده از این مواد زمانی کاربرد خود را نشان داد که نیاز به دو خصوصیت صلبیت و...