Actuator هاي پيزوالكتريک

مقدمه: بيش از صد سال از كشف پديده پيزوالكتريك توسط برادران Curie در سال 1880 مي گذرد. امروزه صدها نوع از مواد فروالكتريك(Ferroelectric) در صنايع مختلف به عنوان مواد هوشمند استفاده ميگردد. استفاده از اين مواد زماني كاربرد خود را نشان داد كه نياز به دو خصوصيت صلبيت و...