انتخاب صفحه
شبیه سازی کلید های مکانیکی برنامه پذیر با PLC و Absolute Rotary encoder

شبیه سازی کلید های مکانیکی برنامه پذیر با PLC و Absolute Rotary encoder

چکیده در این پروژه با استفاده از PLC و Absolute Rotary encoder ،‌کلیدهای مکانیکی برنامه پـذیر ماننـد کلیـد ماشین لباسشویی و موقعیت سنج ها (‌از نظر دورانی‌) شبیه سازی شده است‌.جهت شبیه سازی از نرم افزار GMWIN و زبان برنامه نویسی LAD استفاده شده است‌.و خـروجـی یک...