بررسی و مقایسه نرم افزار های  حل مسائل پلاسیتسیته

بررسی و مقایسه نرم افزار های حل مسائل پلاسیتسیته

دراین سمینار هدف نهایی بررسی دقت تحلیل نرم افزارهای(Abaqus,Ansys,Nastran) برای مسائل یکسان پلاستیسیته می باشد.باتوجه به نیاز صنایع امروزه به اهمیت مسئله پلاستیسیته و تاثیری که برروی منطقه الاستیک دارد.وتحلیل هایی که توسط کامپیوتر وبدون عدم دخالت نیروی انسانی انجام...

شبيه سازي محيط دو بعدي بتن شامل سنگدانه و خمير سخت شده بمنظور تعيين خواص مكانيكي ارتجاعي

چكيده: بتن جزو مصالح چند جنسي شامل سيمان، آب،  سنگدانهها و مواد افزودني است و  ميتوان آنرا در سطوح مختلف ماكرو، مزو، ميكرو و نانو مورد بررسي قرار داد. با توجه به هزينه و  زمانبر بودن  بررسيهاي آزمايشگاهي و با  پيشرفتهاي رايانه اي، روش عددي يكي از بهترين گزينه ها براي...
بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

چکیده   عملیات ماشین کاري از جمله برش متعامد فلز، فرآیندي غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـايمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده اي را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاري...
شبیه سازي فرآیند کشش عمیق ورقهاي ضخیم

شبیه سازي فرآیند کشش عمیق ورقهاي ضخیم

چکیده در این تحقیق سعی شده است تا فرآیند کشش عمیق روي ورقهاي ضخیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،سپس بر اساس نتایج حاصله به شبیه سازي این فرآیند توسط نرم افزار المان محدودABAQUS v6.8 پرداخته شد. به دلیل محدویت هاي شکل پذیري ورق ضخیم در فرآیند شکل دهی، مطالعات بسیار کم لا...