انتخاب صفحه
بررسی و مقایسه نرم افزار های  حل مسائل پلاسیتسیته

بررسی و مقایسه نرم افزار های حل مسائل پلاسیتسیته

دراین سمینار هدف نهایی بررسی دقت تحلیل نرم افزارهای(Abaqus,Ansys,Nastran) برای مسائل یکسان پلاستیسیته می باشد.باتوجه به نیاز صنایع امروزه به اهمیت مسئله پلاستیسیته و تاثیری که برروی منطقه الاستیک دارد.وتحلیل هایی که توسط کامپیوتر وبدون عدم دخالت نیروی انسانی انجام...

شبیه سازی محیط دو بعدی بتن شامل سنگدانه و خمیر سخت شده بمنظور تعیین خواص مکانیکی ارتجاعی

چکیده: بتن جزو مصالح چند جنسی شامل سیمان، آب،  سنگدانهها و مواد افزودنی است و  میتوان آنرا در سطوح مختلف ماکرو، مزو، میکرو و نانو مورد بررسی قرار داد. با توجه به هزینه و  زمانبر بودن  بررسیهای آزمایشگاهی و با  پیشرفتهای رایانه ای، روش عددی یکی از بهترین گزینه ها برای...
بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

چکیده   عملیات ماشین کاری از جمله برش متعامد فلز، فرآیندی غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـایمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده ای را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاری...
شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای ضخیم

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای ضخیم

چکیده در این تحقیق سعی شده است تا فرآیند کشش عمیق روی ورقهای ضخیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،سپس بر اساس نتایج حاصله به شبیه سازی این فرآیند توسط نرم افزار المان محدودABAQUS v6.8 پرداخته شد. به دلیل محدویت های شکل پذیری ورق ضخیم در فرآیند شکل دهی، مطالعات بسیار کم لا...