نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

مقدمه مسأله سعادت از دیرباز تاکنون یکی از مسائل بنیادي و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکري حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سقراط،افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهان دانشوران،حکیمان و مکاتب مختلف لذ...