انتخاب صفحه
تقسیم بندی ، سخت سازی ، کاربرد صنعتی رزین اپوکسی

تقسیم بندی ، سخت سازی ، کاربرد صنعتی رزین اپوکسی

پیشگفتار عبارت اپوکسی پیشوندی است که به یک پل اکسیژنی که اتم اکسیژن از دو طرف به دو گروه دیگر متصل باشد اطلاق می گردد.اگر اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل شود و اتم های کربن نیز با یک پیوند به هم متصل شوند و تشکیل یک حلقه ی سه تایی را بدهند به این گروه عامل اپوکسید...