انتخاب صفحه

بررسی ارتباط چندشکلی های ژنتیکی ژن¬های GSTM1 ، GSTT1 و CAT با خطر اعتیاد به مواد مخدر

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه مصرف مواد مخدر یکی از خطرناک‌ترین پدیده­های جوامع بشری در عصرِ حاضر است. اعتیاد در جهان ما چنان گسترش یافته است که به یک بیماری مزمن اجتماعی تبدیل شده و امنیت اجتماعی را متزلزل ساخته است. بر طبق داده های رسمی 2/1 تا 2 میلیون ایرانی با...