برنامه ريزي تغييرات در سيستم قدرت تجديد ساختار شده

برنامه ريزي تغييرات در سيستم قدرت تجديد ساختار شده

پيشگفتار: با توجه به اينكه ايجاد برنامه ريزي تعميرات بر روي قابليت اطمينـان سيـستم و اقتـصاد شـبكه تـاثيرمي گذارد ، انجام برنامه ريزي تعميرات به لحاظ مديريت و بهره برداري از شبكه در سيـستم قـدرت ازاهميت بالايي برخوردار مي باشد. براي ايجاد برنامه ريزي تعميرات در سيستم...
پيش بيني قيمت بازار برق با استفاده از شبكه هاي عصبي

پيش بيني قيمت بازار برق با استفاده از شبكه هاي عصبي

مقدمه: نگراني اصلي هر صنعت الكتريكي توانايي توليد قابل اطمينان و خدمت رساني بدون وقفه به مصرف كنندگان خود است. برخلاف ديگر كالاها، انرژي الكتريكي به دليل ماهيت طبيعي خود، به محض توليد بايد مصرف شود كه در غير اين صورت بابت توليد،توليد كننده پولي دريافت نمي كند....
کاربرد روش هیوربستیک در شبکه توزیع

کاربرد روش هیوربستیک در شبکه توزیع

مقدمه آن بخش از انرژي الكتريكي كه به كار مفيد تبديل نشود تلفات نام دارد. امروزه انرژي الكتريكي يكـي ازصورتهاي رايج در كاربردهاي مورد نياز بشر مي باشد. بسياري از سيستمهاي پيشرفته مبتنـي بـر دسـتگاههايي است كه با استفاده از انرژي الكتريكي كار مي كنند، و بايد گفت زندگي...
ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستمهاي قدرت

ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستمهاي قدرت

مقدمه حل مسأله UC در واقع يك مسأله تركيبي بهينه سازي با هر دو نوع متغير گسسته(درمدار قرارگرفتن واحدها)وپيوسته(سطوح توليد)ميباشدكه ميزان توليد براي هر يك از واحدهاي موجود درتركيب مورد نظر با استفاده از پخشبار اقتصادي به دست ميآيد.پاسخ بهينه مسأله UC را ميتوان به وسيله...

مكان يابي بهينه كنترل كننده هاي يكپارچه توان با الگوریتم ژنتیک، دسته ذرات ، ترکیب فازی و دسته ذرات و الگوریتم قورباغه ای

مقدمه: در سال هاي اخير عملكرد ماندگار سيستم هاي قدرت و برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب آن به يكي از دغدغه هاي اساسي تبديل گشته است . هر آنقدر كه سيستم هاي قدرت گسترده و پيچيده تر مي شوند و بارگذاري آن ها سنگين تر مي گردد ، عملكرد آن ها نيز به مراتب مي تواند در معرض...