ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئی و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند

 فهرست مطالب فصل اول : کلیات بیشتر مردم با شنیدن نام باکتری به یاد عفونت می افتند ولی غافل از آنکه بسیاری از باکتری ها نه  تنها بیماری زا نبوده بلکه دارای خواص مفید و سودمندی برای بدن می باشد. با نگاهي کلی به دنیای میکرو ارگانیسم ها سیری میکنیم در این دنیای...