انتخاب صفحه
ارزیابی  و تحلیل پایداری شیب معدن با استفاده از نرم افزار  FLACو UDEC

ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن با استفاده از نرم افزار FLACو UDEC

مقدمه : در ابتد ا باید گفت معدن انگوران بزرگترین و پر اهمیت ترین معدن سرب و روی ایراناست. و از نظر فلز محتوی با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقایسه است. این معدندر طول جغرافیایی 20 درجه و 47 دقیقه شرقی و عرض 40 درجه و 36 دقیقه شمالیواقع است. آانسار انگوران به صورت یک رگه...