بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی

 فهرست مطالب: فصل اول:کلیات       امروزه تروما بيش از پيش به عنوان يك علت مهم مرگ و ناتواني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.(1و2) توسعه ی اقتصادی-اجتماعی،تغییر در سبک زندگی و افزایش امید به زندگی منجربه تغییراتی غم انگیز در نوع بیماری...