انتخاب صفحه
تحلیل عددی– تجربی رشد ترک خستگی ورق های ترک دار  آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط وصله های کامپوزیت FML

تحلیل عددی– تجربی رشد ترک خستگی ورق های ترک دار آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط وصله های کامپوزیت FML

چکیده  در این پژوهش به بررسی تجربی و عددی رشد ترک خستگی و تمدید عمر و تخمین آن در قطعات ترکدار آلومینیومی که با وصله ی کامپوزیتی FML ترمیم شده اند، پرداخته شده است. ترمیم، به صورت چسبی بوده تا از معایب اتصال مکانیکی مانند تمرکز تنش قابل توجه، مقاومت کم در برابر خستگی،...