تحلیل عددي– تجربی رشد ترك خستگی ورق هاي ترك دار  آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط وصله هاي کامپوزیت FML

تحلیل عددي– تجربی رشد ترك خستگی ورق هاي ترك دار آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط وصله هاي کامپوزیت FML

چکیده  در این پژوهش به بررسی تجربی و عددي رشد ترك خستگی و تمدید عمر و تخمین آن در قطعات ترکدار آلومینیومی که با وصله ي کامپوزیتی FML ترمیم شده اند، پرداخته شده است. ترمیم، به صورت چسبی بوده تا از معایب اتصال مکانیکی مانند تمرکز تنش قابل توجه، مقاومت کم در برابر خستگی،...