انتخاب صفحه

مقام عدم در هستی‏شناسی بنیادین هیدگر

مقدمه در ابتدای این رساله شاید انتظار آن باشد که سخنی در باب زندگی مارتین هیدگر[1] به میان آید. با این وجود نگارنده دیدگاه این متفکر بزرگ آلمانی را، که جستجو در زندگی شخصی فیلسوفان را برای دریافت فلسفه‏ی آن‏ها خالی از فایده می‏دانست (احمدی، 1388، ص16)، محترم شمرده و...