انتخاب صفحه

بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف

فهرست مطالب: فصل اول: معرفی پژوهش از نظر تعریف، اصطلاح ساب کلینیکال هایپوتیروئیدی به طور کلی برای توصیف بیمارانی با سطح نرمال  FT4 و افزایش خفیف سطح سرمی TSH توصیف می‌شود. دیگر اصطلاحاتی که برای این شرایط استفاده می‌شود؛ هایپوتیروئیدی خفیف، هایپوتیروئیدی پیش بالینی و...