بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته معدن سنگ آهن گل‌گهردر 53 کیلومتری جنوب غرب جاده سیرجان-شیراز واقع است. این معدن مشتمل بر6 آنومالی با ذخیره ای بیش از1135000000تن یکی از مهمترین ذخایر سنگ آهن کشور به حساب می آید (گزارش آبشناسی معدن گل گهر،...