انتخاب صفحه

کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

فهرست مطالب فصل اول: گسترش صنایع و استفاده روز افزون از فلزات سبب انتشار وسیع آن¬ها در محیط زیست گشته است. به طوری که این فلزات از راه ¬های گوناگون قادر به ورود به زنجیره غذایی و در نهایت سیستم ¬های بیولوژیکی می‌باشند. افزایش عناصر فلزی به خصوص فلزات واسطه سنگین در...