جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

فهرست مطالب فصل اول: تعاریف، مفاهیم و قضایای مقدماتی در این فصل مفاهیم پایه مورد نیاز را بیان نموده و در ادامه مروری گذرا بر فضاهای باناخ، هیلبرت، ، سوبولف و قضایای مرتبط به آن ها خواهیم داشت. شایان ذکر است که تمامی مطالب این فصل از کتب و مقالات معتبر گردآوری شده...