انتخاب صفحه

مدل¬سازی تأثیر مؤلفه¬های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب: فصل اول به کارگیری فناوری اطلاعات در سازما¬ن¬ها، تغییرات بنیادین را در کلیه زمینه¬ها نوید می¬دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می¬کند تا منابع انسانی اطلاعات خود را به صورت امن¬تر، سهل¬الوصول¬¬تر و کامل¬تر ذخیره¬سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و...