بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی

فهرست مطالب: فصل اول:کلیات بيماري از جمله چالش هايي است كه بر سر راه بسیاری از افراد قرار مي گيرد و آنان را از فعاليت ها و زندگي روزمره خود باز مي دارد. برطرف کردن بیماری، به دلیل تاثیری که بر ابعاد فردي، اجتماعي و اقتصادي می گذارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است (1)....