انتخاب صفحه

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی

فهرست مطالب: فصل اول:کلیات بیماری از جمله چالش هایی است که بر سر راه بسیاری از افراد قرار می گیرد و آنان را از فعالیت ها و زندگی روزمره خود باز می دارد. برطرف کردن بیماری، به دلیل تاثیری که بر ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی می گذارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (1)....