انتخاب صفحه

شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیاء مراتع بر هدر رفت خاک با استفاده از مدل RUSLE

فهرست مطالب فصل اول – مقدمه و کلیات مراتع اکوسیستم­­های طبیعی هستند که دارای پوششی از گیاهان مرتعی بومی و مناسب چرای دام می­باشند. این اراضی بالغ بر 43 درصد خشکی­های زمین و حدود 54 درصد از سطح کشور را در بر گرفته­اند (مصداقی، 1377). در زمان­های گذشته مراتع ایران با...