انتخاب صفحه

بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفیک زمین ساخت فعال

فهرست مطالب  فصل اول:  کلیات طرح تحقیق       تایلور[1] (1910 م) و وگنر[2] (1915 م) فرضیه  اشتقاق قاره ها[3] را عنوان کردند [ تاربوک و لوتگن،1372] که پس از بحث و بررسی بسیار و به خصوص با تلاش های مستمر هس[4] و دیتنز[5]  (1962م) به نظریه زمین ساخت صفحه ای[6]...