بررسي و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال

فهرست مطالب  فصل اول:  كليات طرح تحقيق       تايلور[1] (1910 م) و وگنر[2] (1915 م) فرضيه  اشتقاق قاره ها[3] را عنوان كردند [ تاربوك و لوتگن،1372] كه پس از بحث و بررسي بسيار و به خصوص با تلاش هاي مستمر هس[4] و ديتنز[5]  (1962م) به نظريه زمين ساخت صفحه اي[6]...