انتخاب صفحه

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها

  فهرست مطالب فصل اول –  تعاریف و مفاهیم اولیه همان­طور که گفتیم، یکی از خطاهای مهم در بررسی­های آماری، خطای ناشی از بی­پاسخی است. تمام محققین تلاش می­کنند تا حد ممکن این خطا به حداقل مقدار تقلیل یابد. تاکنون راهکارهای گوناگونی، توسط افراد مختلف ارائه...