انتخاب صفحه

اثر بسترهای کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه Tagete patula L.

مقدمه در باغبانی تا کنون دامنه وسیعی از مواد آلی از جمله پوست درختان پهن برگ و سوزنی برگ، خاک برگ، لجن های فاضلاب و ضایعات نارگیل به عنوان بستر کشت مورد استفاده قرار گرفته اند (Verdonk and Gabriels, 1992).در سال های اخیر موانع زیست محیطی برای استخراج معادن پیت افزایش...