انتخاب صفحه

تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA

مقدمه مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا، از جمله مباحث پیچیده و بحث برانگیز حقوق مدنی است؛ به گونه‌ای که بخش مهمی از ادبیات حقوقی کشورهای مدرن به این موضوع اختصاص یافته است. ابتدا قواعد حقوقی به گونه‌ای سامان یافته بود که رابطه مصرف کننده و تولید کننده کالا ذیل بخش حقوق...