سیکل برایتون

سیکل برایتون

مقدمه مطالعات انجام گرفته دران پروژه بایک خلاصه ای ازمفاهیم مربوط به اگزرژی وتاریخچه آن درارتباط بامحققانی که دراصول وکاربرد وگسترش آن درصد سال گذشته نقش عمده ای داشته اند شروع میشود.دراین قسمت فرق آنالیز بااگزرژی ومزیت های مربوط به آنالیز اگزرژی درتشخیص مقادیر واقعی...