مقایسه ساختار و عملکرد قلب دانش آموزان پسر ورزشهای منتخب هوازی و بی هوازی با همسالان غیر ورزشکار

مقایسه ساختار و عملکرد قلب دانش آموزان پسر ورزشهای منتخب هوازی و بی هوازی با همسالان غیر ورزشکار

چکیده:  تمرینات ورزشی ممکن است با تغییراتی در ساختار و عملکرد قلب همراه  باشـد .تحقیـق حاضـر بـه منظور مقایسه تغییرات ساختاری  و عملکردی قلب دانش آموزان  پسر  ورزشکار شهرسـتان شـاهرود در رشته های تکواندو و دو  صحرانوردی با دانش آموزان سالم غیر ورزشکار ا نجـام شـد ....