مدل سازي اکوژئومورفولوژي رفتار بيابان

فهرست مطالب 1   فصل اول: مقدمه حدود 40% از وسعت کره زمين را مناطق خشک و نيمه­خشک در برگرفته­اند که 70% اين مناطق بر اساس مطالعات انجام شده توسط يونپ (1992) تحت تاثير معضل بيابان زايي قرار دارند (Veron et al., 2006: 751). بيابان يک بيوم (سرزمين) يا يک‌نوع اکوسيستم زوال...