مدل سازی و شبیه سازی و کنترل سیستم محرکه هیبرید هیدرولیک

مدل سازی و شبیه سازی و کنترل سیستم محرکه هیبرید هیدرولیک

چکیده‌: این تحقیق به ارائه ابزار و چگو نگی مدل‌ سازی‌، شبیه ‌سازی و کنترل سیستم محرکه هیبرید هیدرولیک می‌ پردازد. سیستم محرکه هیبرید هیدرولیک تکنولوژی نوینی می‌باشد که جهت بهبود مصرف اقتصادی سوخت به ویژه در کامیون‌ها و خودروهای خدمات شهرک به کار گرفته شده است‌. این...