برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران

فهرست مندرجات فصل اول:کلیات پژوهش. گردشگری یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که بدلیل دارابودن اهمیت اقتصادی در شهرها ومناطق سرتاسر جهان گسترش یافته است(Stephen ، ص 3 ، 2010).امروزه گردشگری ومسافرت بصورت یکی از پایه های استوار نظام اقتصادجهانی درآمده است(نوابخشی، ص...