برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

فهرست مطالب فصل اول : كليات تحقيق اصولاً گردشگري درتاريخ زندگي انسان ريشه داردومسافرت از نقطه اي به نقطه ديگراز گذشته‌هاي دور وجودداشته است هرچنددردوره‌هاي گذشته افرادکمتري ازاوقات فراغت خوداستفاده مي‌کردنندامابه هرحال گردش وسفرانجام مي‌گرديد.انسانهادردوران‌هاي مختلف...