بررسي اثرات خانه هاي دوم براکوتوريسم

فهرست مطالب فصل اول :کليات تحقيق تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه در زمينه سهولت تحرک وجابجايي دررابطه با بهبودراههاي ارتباطي وحمل و نقل، افزايش اوقات فراغت، گسترش شهرنشيني، افزايش آلودگي محيط زيست، بهبود رفاه اجتماعي و امکان تخصيص...