سنتز و شناسايی نانو ذرات ZnO و دوپ با اكسيد های فلزی گوناگون با استفاده از روش حالت جامد جهت بررسی خواص نوری

سنتز و شناسايی نانو ذرات ZnO و دوپ با اكسيد های فلزی گوناگون با استفاده از روش حالت جامد جهت بررسی خواص نوری

چیکیده نانو فناوری یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در جوامع علمی امروزی است که به سرعت در تمام زمینه ها علمی و صنعتی رو به گسترش است.امروزه تحقیقات نانو فناوری زیادی در بهینه کردن اکسیدهای فلزی در ابعاد نانومتری به دلیل ایجاد خواص ویژه و متفاوتشان نست به حالت توده...