سنتز و شناسایی نانو ذرات ZnO و دوپ با اکسید های فلزی گوناگون با استفاده از روش حالت جامد جهت بررسی خواص نوری

سنتز و شناسایی نانو ذرات ZnO و دوپ با اکسید های فلزی گوناگون با استفاده از روش حالت جامد جهت بررسی خواص نوری

چیکیده نانو فناوری یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در جوامع علمی امروزی است که به سرعت در تمام زمینه ها علمی و صنعتی رو به گسترش است.امروزه تحقیقات نانو فناوری زیادی در بهینه کردن اکسیدهای فلزی در ابعاد نانومتری به دلیل ایجاد خواص ویژه و متفاوتشان نست به حالت توده...