سنتز نانوذرات کوپليمري Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوري متيلن بلو به منظور بررسي خواص فتوفيزيکي آن

سنتز نانوذرات کوپليمري Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوري متيلن بلو به منظور بررسي خواص فتوفيزيکي آن

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه سرطان يا چنگار تقسيم نامتقارن سلول¬هاي بدن است. سرطان زماني ايجاد مي¬شود که سلولهاي قسمتي از بدن شروع به رشد غير قابل کنترل کنند. سرطان¬ها انواع مختلفي دارند ولي همه آنها زماني ايجاد مي-شوند که سلولهاي غير طبيعي خارج از کنترل شروع به رشد...