کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

مقدمه امروزه تحقیقات متعددی در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته ای از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـایزمینه فلزی هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت های زمینه فلزی با بهره گیری از دو فاز سـرامیکی و فلـزی...