کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

مقدمه امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته اي از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـايزمینه فلزي هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سـرامیکی و فلـزي...