بررسی مقایسه ای نتایج شبیه سازی و تجربی در طراحی پیش فرم فرایند اکستروژن معکوس فنجانی در آلیاژهای استحکام بالا

بررسی مقایسه ای نتایج شبیه سازی و تجربی در طراحی پیش فرم فرایند اکستروژن معکوس فنجانی در آلیاژهای استحکام بالا

چکیده در این تحقیق فرایند اکستروژن معکوس فنجانی مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف از این تحقیق بررسی اصول طراحی پیش فرم در آلیاژهای استحکام بالای آلومینیوم است.لذا ابتدا اصول کلی طراحی پیش فرم با استفاده از هندبوک های شکل دهی و مقالات موجود استخراج گردید و سپس با تکیه...