طراحی  اکرانو پلان

طراحی اکرانو پلان

زآنجایی که بخش عمده ای ازسطح کره زمین را آب های آزاد،دریاها،دریاچه ها،رودخاه ها پوشانده است اززمان های قدیم تهیه غذا وسفربرروی آب حائز اهمیت بوده است ودرعصر جدید حمل ونقل کالاوسفرهای دریایی وکشورگشایی بین ملتها رونق بسیاری پیدا کرده که باعث نیاز مبرم انسان به سفرهای...