ثاثیر یادگیری مشاهده ای تصویر سازی بر اکتساب و یاد داری مهارت شوت فوتبال

ثاثیر یادگیری مشاهده ای تصویر سازی بر اکتساب و یاد داری مهارت شوت فوتبال

چکیده: تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. جامعه اماری این پژوهش 800 دانش آموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بود که از این بین...

تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویر سازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال

چکیده تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهدهای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبالانجام شد. جامعه آماری این پژوهش 800 دانشآموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بودکه از این بین 45 نفر...