ثاثیر یادگیری مشاهده ای تصویر سازی بر اکتساب و یاد داری مهارت شوت فوتبال

ثاثیر یادگیری مشاهده ای تصویر سازی بر اکتساب و یاد داری مهارت شوت فوتبال

چکیده: تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. جامعه اماری این پژوهش 800 دانش آموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بود که از این بین...

تأثیر یادگیري مشاهده اي، تصویر سازي و ترکیبی بر اکتساب و یادداري مهارت شوت فوتبال

چکیده تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیري مشاهدهاي، تصویرسازي و ترکیبی بر اکتساب و یادداري مهارت شوت فوتبالانجام شد. جامعه آماري این پژوهش 800 دانشآموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجراي مهارت شوت فوتبال مبتدي بودند) با توانایی تصویرسازي متوسط بودکه از این بین 45 نفر...