بررسي ميزان و علل انجام اپيزيوتومي

فهرست مطالب فصل اول – معرفي پژوهش اپيزيوتومي عبارت از برش پرينه به منظور افزايش اقطار تنگه خروجي لگن است. برخي از متخصصين معتقدند كه برش اپيزيوتومي بهتر از پارگي اتفاقي واژن ترميم مي شود. در عين حال اين روش در برخی زنان باعث عوارضی از جمله عفونت، درد، هماتوم،...