نمونه سازی سریع وبررسی یک قطعه کاربردی

نمونه سازی سریع وبررسی یک قطعه کاربردی

پیش گفتار اولین نشانه های نمونه سازی سریع را می توان حداقل در دو زمینه تخصصی ساخت نقشه های برجسته از عوارض جغرافیایی و مجسمه سازی با استفاده از عکس های تهیه شده مشاهده نمود . نمونه سازی سریع فرایندی است که در آن یک مدل فیزیکی به صورت مستقیم از یک مدل کامپیوتری تهیه می...