نمونه سازی سریع وبررسی یک قطعه کاربردی

نمونه سازی سریع وبررسی یک قطعه کاربردی

پیش گفتار اولین نشانه های نمونه سازی سریع را می توان حداقل در دو زمینه تخصصی ساخت نقشه های برجسته از عوارض جغرافیایي و مجسمه سازی با استفاده از عکس های تهیه شده مشاهده نمود . نمونه سازي سريع فرايندي است كه در آن يك مدل فيزيكي به صورت مستقيم از يك مدل كامپيوتری تهيه مي...