سیستم داروخانه

سیستم داروخانه

مقدمه هدف از طراحی این پروژه ایجاد و به کارگیری  بانک اطلاعاتی و آشنایی با یک زبان برنامه نویسی به منظور پیاده سازی بانک اطلاعاتی موردنظر بوده است.بانک اطلاعاتی این برنامه SQL 2005 و زبان برنامهنویسی (محیط اجرایی) می باشد. برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به...