بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، برای باتری های اسید –سربی _ریسندگی با سرعت بالای)

بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، برای باتری های اسید –سربی _ریسندگی با سرعت بالای)

مقدمه: پلی اتیلن در سپراتورهای باتری های اسید- سربی خودروها استفاده میشود. ابتداپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالادر سال 1950با کاربردهای تجاری استفاده شد و امروزه در باتری های اسید –سربی مورد استفاده قرار میگیرد.پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا از سال 1950مورد...