بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، براي باتري هاي اسید –سربی _ریسندگی با سرعت بالاي)

بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، براي باتري هاي اسید –سربی _ریسندگی با سرعت بالاي)

مقدمه: پلی اتیلن در سپراتورهاي باتري هاي اسید- سربی خودروها استفاده میشود. ابتداپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالادر سال 1950با کاربردهاي تجاري استفاده شد و امروزه در باتري هاي اسید –سربی مورد استفاده قرار میگیرد.پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا از سال 1950مورد...