بررسي تغييرات ساختاري تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني به کمک تصوير برداري با تشديد مغناطيسي

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف به منظور بررسي تغييرات جنين در طي دوره تكامل از تكنيك‏هاي مختلفي استفاده مي شود كه مي توان آنها را به طور عمده به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول شامل روش‏هايي است كه در آنها جنين را در يك سن خاص از تخم خارج كرده و ضمن كشتن آن مطالعاتي از...