انتخاب صفحه

بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق اساس فهم جامعه در سنت تفکر کارکردگرای بر مفهوم تعادل و نظم اجتماعی استوار است. این تعادل در رویکردهای مختلف کارکردگرایی یک وجه شترک دارد و آن هم انسجام اجتماعی است که تظاهرات مختلفی دارد. تظاهراتی از قبیل حمایت اجتماعی، تنظیم اجتماعی...