بررسی و مدل سازی 	خطاهای امپدانس بالا و تحلیل آنها به وسیله تبدیل موجک و شبکه عصبی

بررسی و مدل سازی خطاهای امپدانس بالا و تحلیل آنها به وسیله تبدیل موجک و شبکه عصبی

مقدمه: به منظور کاهش آثار سوء قطعی برق و حوادثی که در شبکه توزیع رخ می دهد شبکه های توزیع به تجهیزات حفاظتی متعددی مجهز می باشند که هریک به طریقی موجب جداسازی بخش آسیب دیده و حفاظت بقیه شبکه می گردد. در یک سیستم توزیع در حدود 75% حوادث ، مربوط به اتصال کوتاههای تکفاز...
بررسی اثر جریان بار نامتعادل روی میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون

بررسی اثر جریان بار نامتعادل روی میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون

مقدمه ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده اند. ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن ۱۹ برمی گردد. مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سال ها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به...