بررسی و مدل سازی 	خطاهای امپدانس بالا و تحلیل آنها به وسیله تبدیل موجک و شبکه عصبی

بررسی و مدل سازی خطاهای امپدانس بالا و تحلیل آنها به وسیله تبدیل موجک و شبکه عصبی

مقدمه: به منظور کاهش آثار سوء قطعی برق و حوادثی که در شبکه توزیع رخ می دهد شبکه هاي توزیع به تجهیزات حفاظتی متعددي مجهز می باشند که هریک به طریقی موجب جداسازي بخش آسیب دیده و حفاظت بقیه شبکه می گردد. در یک سیستم توزیع در حدود 75% حوادث ، مربوط به اتصال کوتاههاي تکفاز...
بررسی اثر جریان بار نامتعادل روی میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون

بررسی اثر جریان بار نامتعادل روی میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون

مقدمه ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده اند. ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن ۱۹ برمی گردد. مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سال ها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به...