بررسی و مدل سازی 	خطاهای امپدانس بالا و تحلیل آنها به وسیله تبدیل موجک و شبکه عصبی

بررسی و مدل سازی خطاهای امپدانس بالا و تحلیل آنها به وسیله تبدیل موجک و شبکه عصبی

مقدمه: به منظور کاهش آثار سوء قطعی برق و حوادثی که در شبکه توزیع رخ می دهد شبکه های توزیع به تجهیزات حفاظتی متعددی مجهز می باشند که هریک به طریقی موجب جداسازی بخش آسیب دیده و حفاظت بقیه شبکه می گردد. در یک سیستم توزیع در حدود 75% حوادث ، مربوط به اتصال کوتاههای تکفاز...