طراحی و شبیه سازي یک روش جدید عیب یابی در خطوط  انتقال قدرت مبتنی بر امواج متحرك با استفاده از ساعت  جهانی GPS

طراحی و شبیه سازي یک روش جدید عیب یابی در خطوط انتقال قدرت مبتنی بر امواج متحرك با استفاده از ساعت جهانی GPS

چکیده  تعیین محل دقیق خطا در سیستم هاي انتقال قدرت و رفع به موقع آن باعث بهره وري بیشتر خطوط و پیشگیري از اتلاف منابع انرژي و آسیب تجهیزات شبکه می شود. طی دهه هاي اخیر با توجه به اهمیت تعیین محل دقیق خطا به منظور رفع عیب به موقع  با استفاده از فناوري هاي جدید تحقیقات...