استفاده از مگنت های الکتریکی در حمل بار

استفاده از مگنت های الکتریکی در حمل بار

مقدمه امروزه انرژی الکتریکی کابردهای گسترده ای در تمام بخشهای صنعت و زندگی بشر پیدا کرده است به گونه ای که تصور زندگی بدون انرژی الکتریکی سخت است. از سوی دیگر مغناطیس هم مبدأ تحولات و اختراعات گوناگونی بوده است. و یکی از زیباییهای علم امروز، پیوند این دو حوزه با...