مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

 فهرست مطالب فصل اول تلقی ما از هستی با تلقی ما از امنیت در ارتباط است. زندگی اجتماعی با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی هر جامعه‌ای است. ازاین‌رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزش‌ها و منافع عمومی‌باشد. به سخن دیگر، به اقتضای طبیعت...

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا

فهرست مطالب فصل 1-کلیات تحقیق امروزه استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و نرم افزاری، اهمیت زیادی در شرکت‌ها و سازمانهای مختلف دارد به گونه‌ای که بدون استفاده از این سیستم‌ها، بازده کاری بسیارکاهش می یابد.بنابراین با توجه به اهمیت استفاده و میزان کاربرد نرم افزارهای...

روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

فهرست مطالب فصل 1 : کلیات در عرصۀ روابط بین الملل که مفهوم خودیاری بر آن حاکم است، یکی از مهم ترین مسائل زندگی بشر در سطح داخلی و بین المللی مقولۀ امنیت می‌باشد؛ این امر در بین کشورهای مختلف با توجه به توانایی های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی، تکنولوژیکی و.....
مدیریت امنیت شبکه و شبیه سازی آن با نرم افزار  Solarwinds

مدیریت امنیت شبکه و شبیه سازی آن با نرم افزار Solarwinds

پیش گفتار : با گسترش فرهنگ استفاده از کامپیوتر و راهیابی آن به ادارات  و منازل این ابزار از حالت آکادمیک و تحقیقاتی به در آمد و مبدل به پاره ای از نیازهای معمولی گشت.با گسترش سیستم ها و نرم افزار های کامپیوتری افراد مختلف در سطوح مختلف آنرا به خدمت گرفتند. آرام آرام...
عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

چکیده در این رساله به بررسی زیر پرداخته می شود. عدد اصلی مجموعه زائد و احاطه گر برای درخت T با ماکزیمم درجه ۳ با فرمول های…..که …..داده می شود. مجموعه ی x از گراف g یک مجموعه احاطه گر امن است. اگر هر راس مجاور با راس باشد. به طوری که…..احاطه گر باشد .عدد اصلی که یک...