مدیریت امنیت شبکه و شبیه سازی آن با نرم افزار  Solarwinds

مدیریت امنیت شبکه و شبیه سازی آن با نرم افزار Solarwinds

پیش گفتار : با گسترش فرهنگ استفاده از کامپیوتر و راهیابی آن به ادارات  و منازل این ابزار از حالت آکادمیک و تحقیقاتی به در آمد و مبدل به پاره ای از نیازهای معمولی گشت.با گسترش سیستم ها و نرم افزار های کامپیوتری افراد مختلف در سطوح مختلف آنرا به خدمت گرفتند. آرام آرام...
عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

چکیده در این رساله به بررسی زیر پرداخته می شود. عدد اصلی مجموعه زائد و احاطه گر برای درخت T با ماکزیمم درجه ۳ با فرمول های…..که …..داده می شود. مجموعه ی x از گراف g یک مجموعه احاطه گر امن است. اگر هر راس مجاور با راس باشد. به طوری که…..احاطه گر باشد .عدد اصلی که یک...